Kongresszentrum Dortmund
Strobelallee 45
44139 Dortmund
Germany